Submit your Prayer Request Submit Lutja juaj Kërkesë
View Prayer Request Lutja Kërkesë Shiko
Become a Prayer Partner Bëhuni një partnere Lutja
Our Prayer Partners Lutja Partnerët tanë
The Sinner's Prayer Krimineli Prayer
Resume of Jesus Resume e Jezusit
Yes I Did Accept Jesus Po unë A Prano Jezusin
Mother Teresa Quotes Nëna Terezë Kuotat
Are You Going To Heaven? Po ju do të Qiell?
Tough Questions Honest Answers Pyetje Përgjigjet e ndershme ashpra
Discovering The Jewish Jesus Zbuluar Jezusi çifut
Jawish Voice Jawish Voice
Pray for the peace of JERUSALEM Lutuni për paqen e Jeruzalemit
Glad News Ministry Lajme Gëzuar Ministria
Ministry To Muslims Ministria Për të muslimanëve
St. Juld Children's Hospital St Juld's Spitalin e Fëmijëve
The Four Spiritual Laws Katër Ligjet Shpirtërore
The Blackmun Wall Wall Blackmun
Abortion Did you Know? Aborti A e dini se?
Looking Abortion in the Eye Duke parë Aborti në Syri
Options 360 Pregnancy Clinie 360 Shtatzënia Clinie Options
Our Statement of Faith Deklarata jonë i Besimi
Our Background Historiku ynë
Edgar Fast's Page e shpejte Page Edgar
G loria Fast's memorial Page E shpejte e loria përkujtimore G Faqe
G loria Fast's memorial Slide show E shpejte e loria përkujtimore G Slide show
Lola J. Fast's Page J. Fast 'Page Lola
Joe & Tanya Fast's Page Joe & e shpejte Faqe Tanya
Dylan Goes to School Dylan shkon në Shkollën
Matt & Rachel Brand's Page Matt &'s Brand Faqe Rachel
Audriauna's 1st Birthday 1 Birthday's Audriauna
Audriauna's 3rd Birthday 3 Birthday's Audriauna
Our Sponsored Child Sponsored Fëmija ynë
Sponsor a Child Sponsor një Fëmija
Christian Family Link's Familja e krishterë Link
The Audio Bible Bibla në
ITGM Radio ITGM Radio
The Burress Family Gospel Familja Ungjilli Burress
Bill and Wilma Vincent Gospel Bill dhe Vincent Ungjillin Wilma
In The Garden Web site Në Web site Kopshti
The Gospel Hiway Radio Hiway Ungjilli Radio
Smoky Mountain Gospel Radio Mali i Ungjillit nxirë Radio
Live Radio Sermons Predikime Radio Live
44 Christian Bumper Stickers 44 Bumper Stickers krishterë
"Iraq" Did You Know? "Irak" A e dini se?
Crossword Puzzles For Kid's Fjalëkryq Puzzles Për Kid's
Coloring Book For Kids Ngjyrosje Libri Për Kids
Our Family Photo Album Family Photo Album jonë
Just 4 Kids Vetëm 4 Kids
Send A Gospel Greeting E-Card Dërgo Një përshëndetje Ungjilli E-Card
Whose looking at our Web site Kujt shikuar në Web faqen tonë
My Facebook Profili im
Sign or view Our Guest Book Regjistrohu ose shikoni Libri i Miqve jonë


Total Abortion's in the Entire World this millennium Totali Aborti në të gjithë botën këtë mijëvjeçarit


Abortion Counter from www.1way2God.net Aborti Counter nga www.1way2God.net

" There are six things the LORD hates, "Ka gjashtë gjëra Zoti urren,
seven that are detestable to him: shtatë që janë të neveritshëm të tij:
haughty eyes, a lying tongue , sytë e kryelartë, e një gjuhë të gënjyer,
Hands that shed innocent Blood, Duart se derdhja e gjakut të pafajshëm,
a heart that devises wicked schemes, një zemër që devises skemat e lig,
feet that are quick to rush into evil, këmbët që janë të shpejtë për të nxitojnë në të keqen,
a false witness who pours out lies dëshmitari i rremë që thotë gënjeshtra
and a man who stirs up dissension among brothers." dhe një njeri i cili nxit deri grindje midis vëllezërve. "
[Proverbs 6:16-19] [Fjalët e Urta 6:16-19]


Pray for the peace of Jerusalem: Lutuni për paqen e Jeruzalemit:
they shall prosper that love thee. ata do të shpëtuarit se ty dashuri.
Psalm 122:6 Psalmi 122:6


Hosted By Hosted By
The Gra c eNe t Gra c Ene t


Welcome I mirëpritur
I have no doubt that there are many people who will visit our web site who are not washed by the blood of Jesus s, Unë nuk kam asnjë dyshim që ka shumë njerëz të cilët do të vizitojnë web faqen tonë të cilët nuk janë të larë nga gjaku i Jezusit s,
who have not been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. të cilët nuk janë ruajtur nga hiri i vetëm, vetëm me anë të besimit, në Jezu Krishtin vetëm.
(Ephesians 2:8-10, (Romans 4:1-9). (Efesianëve 2:8-10, (Romakëve 4:1-9).
To you, I would once again plead, let go of any notion Për ju, unë do edhe një herë vetëdeklaruar, le të shkojë e çdo ide
that man can or must do some good work to save himself. That work has been done by Jesus on the cross. se njeriu mund ose duhet të bëni disa punë të mirë për të shpëtuar veten. Kjo punë është bërë nga Jezusi në kryq.
To be saved from damnation and hell, one must repent and believe the gospel (Mark 1:15) Për të qenë të ruajtur nga mallkim dhe ferr, duhet të pendohet dhe beson e ungjillit (Mark 01:15)
and call upon the name of the Lord for salvation dhe të kërkojnë emrin e Zotit për shpëtim
(Romans 10:13). (Romakëve 10:13). Without a spiritual rebirth Pa një rilindje shpirtërore
one cannot become a child of God. nuk mund të bëhet një fëmijë i Perëndisë.
(John 3:1-15) (2 Corinthians 5:17), (Gjoni 3:1-15) (2 Korintasve 5:17),

It is God who grants salvation; man cannot simply demand it any more than he can earn it. Zoti është Ai i cili jep shpëtim, njeriu nuk mund thjesht e kërkojnë atë më shumë se ai mund të fitojnë atë.
Unless one humbles himself before the throne of God with a repentant heart and a desire to follow Jesus, E nëse nuk e ulet veten para fronit të Perëndisë me një zemër të penduar dhe një dëshirë për të ndjekur Jezusin,
that new birth will not take place. se lindja e re nuk do të bëhet. When He was on this earth, Jesus called his disciples by saying,"Follow me." Kur ai ishte në këtë tokë, Jezusi i thirri dishepujt e vet duke thënë, "Ejani pas meje."
Nothing has changed. Asgjë nuk ka ndryshuar. If you would have eternal life with Christ, you must be willing to follow Him now. Nëse do të ketë jetë të përjetshme me Krishtin, ju duhet të jeni të gatshëm për të ndiqni tani. I hope and pray that you will consider this and that you will turn your life over to Jesus and become a new creature" in Christ. Unë shpresoj dhe lutem që ju do ta konsiderojë këtë dhe se ju do të kthehet në jetën tuaj mbi te Jezusi dhe të bëhet një krijesë të re "në Krishtin.
(2 Corinthians 5:17). (2 Korintasve 5:17).

So consider carefully the decision you will make today, Pra, të konsiderojë me kujdes vendimin e ju do të bëni sot,
It will have eternal consequences. Ajo do të ketë pasoja të përjetshme.  
God bless you. Perëndia të bekoftë.
Ed & Gloria Fast Ed & Gloria shpejte

Form Object Forma Object