Submit your Prayer Request שלח תפילה שלך בקשת
View Prayer Request הצג את בקשת תפילה
Become a Prayer Partner הפוך לשותף תפילה
Our Prayer Partners השותפים שלנו תפילה
The Sinner's Prayer החוטא של תפילה
Resume of Jesus קורות חיים של ישו
Yes I Did Accept Jesus כן אני האם לקבל את ישו
Mother Teresa Quotes אמא תרזה ציטוטים
Are You Going To Heaven? אתה הולך לגן עדן?
Tough Questions Honest Answers שאלות קשות תשובות כנות
Discovering The Jewish Jesus מגלים את ישו היהודי
Jawish Voice Jawish קול
Pray for the peace of JERUSALEM להתפלל עבור שלום ירושלים
Glad News Ministry אני שמח משרד חדשות
Ministry To Muslims משרד למוסלמים
St. Juld Children's Hospital סנט Juld החולים לילדים
The Four Spiritual Laws חוקים רוחניים ארבע
The Blackmun Wall החומה בלקמן
Abortion Did you Know? הפלה הידעת?
Looking Abortion in the Eye במבט הפלות בתוך העין
Options 360 Pregnancy Clinie אפשרויות 360 הריון Clinie
Our Statement of Faith שלנו הצהרת אמונה
Our Background הרקע שלנו
Edgar Fast's Page מהיר אדגר של דף
G loria Fast's memorial Page Loria מהיר G של זיכרון עמוד
G loria Fast's memorial Slide show Loria מהיר G של זיכרון תצוגת שקופיות
Lola J. Fast's Page מהיר של דף לולה ג 'יי
Joe & Tanya Fast's Page ג 'ו & Page מהיר של טניה
Dylan Goes to School דילן הולך לבית הספר
Matt & Rachel Brand's Page מאט & Page המותג של רחל
Audriauna's 1st Birthday 1 יום הולדת של Audriauna
Audriauna's 3rd Birthday יום הולדת 3 של Audriauna
Our Sponsored Child הילד ממומנים שלנו
Sponsor a Child חסות ילד
Christian Family Link's קישור נוצרי משפחה של
The Audio Bible אודיו התנ"ך
ITGM Radio ITGM רדיו
The Burress Family Gospel הבשורה משפחה Burress
Bill and Wilma Vincent Gospel ביל הבשורה וינסנט וילמה
In The Garden Web site בגן ברשת האתר
The Gospel Hiway Radio Hiway הבשורה רדיו
Smoky Mountain Gospel Radio ההר הבשורה סמוקי רדיו
Live Radio Sermons דרשות Live רדיו
44 Christian Bumper Stickers 44 מדבקות כריסטיאן פגוש
"Iraq" Did You Know? "עיראק" הידעת?
Crossword Puzzles For Kid's צלבית פאזלים של קיד
Coloring Book For Kids חוברת צביעה לילדים
Our Family Photo Album התמונות שלנו "אלבום משפחתי"
Just 4 Kids רק 4 ילדים
Send A Gospel Greeting E-Card שלח הבשורה ברכה E-Card
Whose looking at our Web site מי להסתכל באתר האינטרנט שלנו
My Facebook פייסבוק שלי
Sign or view Our Guest Book הירשם או להציג את האורח שלנו בספר


Total Abortion's in the Entire World this millennium סך הפלה של העולם כולו זה האלף


Abortion Counter from www.1way2God.net הפלה Counter מ www.1way2God.net

" There are six things the LORD hates, "ישנם שישה דברים יהוה שונא,
seven that are detestable to him: שבע כי הם שנוא עליו:
haughty eyes, a lying tongue , העיניים יהירה, לשון שקר,
Hands that shed innocent Blood, ידיים לשפוך דם חפים מפשע,
a heart that devises wicked schemes, לב כי devises מזימות רשע,
feet that are quick to rush into evil, רגליים שאינן מהירה למהר הרע,
a false witness who pours out lies עדות שקר אשר נשפך שקרים
and a man who stirs up dissension among brothers." ואיש אשר מעורר את חילוקי הדעות בין אחים. "
[Proverbs 6:16-19] [משלי 6:16-19]


Pray for the peace of Jerusalem: להתפלל לשלום של ירושלים:
they shall prosper that love thee. הם יהיו לשגשג כי עמך אהבה.
Psalm 122:6 תהילים 122:6


Hosted By מאוכסן על ידי
The Gra c eNe t גרא ג eNe לא


Welcome רצוי
I have no doubt that there are many people who will visit our web site who are not washed by the blood of Jesus s, אין לי ספק שיש הרבה אנשים יבקרו באתר האינטרנט שלנו שאינם שטופי הדם של ישו זה,
who have not been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. מי לא נשמרו על ידי החסד לבד, באמצעות האמונה לבדה, בישוע המשיח בלבד.
(Ephesians 2:8-10, (Romans 4:1-9). (אל האפסיים 2:8-10, (אל הרומים 4:1-9).
To you, I would once again plead, let go of any notion כדי לך, אני שוב מודה, להרפות מושג כלשהו
that man can or must do some good work to save himself. That work has been done by Jesus on the cross. כי האיש יכול או צריך לעשות עבודה טובה כדי להציל את עצמו. זה העבודה נעשה על ידי ישו על הצלב.
To be saved from damnation and hell, one must repent and believe the gospel (Mark 1:15) כדי להינצל מן הקללה ואת הרוחות, צריך לחזור בתשובה ולהאמין הבשורה (מרקוס 1:15)
and call upon the name of the Lord for salvation וקוראים בשמו של האל לגאולה
(Romans 10:13). (אל הרומיים 10:13). Without a spiritual rebirth ללא הרוחני התקומה
one cannot become a child of God. אחד לא יכול להיות ילד של אלוהים.
(John 3:1-15) (2 Corinthians 5:17), (ג 'ון 3:1-15) (2 Corinthians 5:17)

It is God who grants salvation; man cannot simply demand it any more than he can earn it. זהו אלוהים אשר מעניקה ישועה: אדם לא יכול פשוט דורשים את זה יותר ממה שהוא יכול להרוויח את זה.
Unless one humbles himself before the throne of God with a repentant heart and a desire to follow Jesus, אלא אם כן אחד humbles את עצמו לפני כס המלכות של אלוהים עם חרטה בלב, רצון ללכת אחרי ישוע,
that new birth will not take place. כי לידה חדשה לא יתקיים. When He was on this earth, Jesus called his disciples by saying,"Follow me." כאשר הוא היה על האדמה הזאת, בשם ישוע תלמידיו באומרו, "עקוב אחרי".
Nothing has changed. שום דבר לא השתנה. If you would have eternal life with Christ, you must be willing to follow Him now. אם היית חיי נצח עם אלוהים, אתה חייב להיות מוכן ללכת אחריו עכשיו. I hope and pray that you will consider this and that you will turn your life over to Jesus and become a new creature" in Christ. אני מקווה ומתפלל שאתה תשקול את זה ואת זה אתה תהפוך את החיים שלך אל ישוע ולהיות יצור חדש "של ישו.
(2 Corinthians 5:17). (2 Corinthians 5:17).

So consider carefully the decision you will make today, אז לשקול בזהירות את ההחלטה אתה תעשה היום,
It will have eternal consequences. זה יהיו לכך השלכות הנצחי.  
God bless you. אלוהים יברך אותך.
Ed & Gloria Fast אד & גלוריה מהיר

Form Object טופס אובייקט