Submit your Prayer Request Trimiteti rugăciunea ta Cerere
View Prayer Request Vezi Rugăciunea Cerere
Become a Prayer Partner Deveniţi un partener de rugăciune
Our Prayer Partners Rugaciunea noastra Parteneri
The Sinner's Prayer Rugaciunea pacatosului
Resume of Jesus Reluare a lui Isus
Yes I Did Accept Jesus Da, a acceptat pe Isus
Mother Teresa Quotes Maica Teresa Citate
Are You Going To Heaven? Tu mergi în Rai?
Tough Questions Honest Answers Întrebări dificile răspunsuri oneste
Discovering The Jewish Jesus Descoperirea lui Isus evreieşti
Jawish Voice Jawish voce
Pray for the peace of JERUSALEM Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului
Glad News Ministry Mă bucur că Ministerul Ştiri
Ministry To Muslims Ministerul a musulmanilor
St. Juld Children's Hospital Sf. Juld Spitalul pentru copii
The Four Spiritual Laws Legile spirituale Patru
The Blackmun Wall Blackmun perete
Abortion Did you Know? Avortul Ştiaţi că?
Looking Abortion in the Eye Privind Avortul în ochi
Options 360 Pregnancy Clinie Opţiuni 360 Sarcina Clinie
Our Statement of Faith Noastre Declaraţia de Credinţă
Our Background Context noastre
Edgar Fast's Page Edgar rapide's Page
G loria Fast's memorial Page G rapide Loria memoriala Page
G loria Fast's memorial Slide show G rapide Loria memoriala Slide show
Lola J. Fast's Page Lola J. rapide e Page
Joe & Tanya Fast's Page Joe & rapid Page Tanya
Dylan Goes to School Dylan merge la şcoală
Matt & Rachel Brand's Page Matt & pagina de marcă Rachel
Audriauna's 1st Birthday Audriauna de prima naştere
Audriauna's 3rd Birthday Audriauna a treia zile de naştere
Our Sponsored Child Sponsorizat noastre pentru copii
Sponsor a Child Sponsorizeaza un Copil
Christian Family Link's Link Familie creştin
The Audio Bible Biblia audio
ITGM Radio ITGM Radio
The Burress Family Gospel Burress Familie Evanghelia
Bill and Wilma Vincent Gospel Bill şi Vincent Evanghelia Wilma
In The Garden Web site În site-ul Web Gradina
The Gospel Hiway Radio Evanghelia Hiway Radio
Smoky Mountain Gospel Radio Smoky Mountain Evanghelia Radio
Live Radio Sermons Predici Radio Live
44 Christian Bumper Stickers 44 Accidentat Postituri creştină
"Iraq" Did You Know? "Irak" Ştiaţi că?
Crossword Puzzles For Kid's Cuvinte încrucişate puzzle-uri pentru Kid's
Coloring Book For Kids Carte de colorat pentru copii
Our Family Photo Album Familia noastra Album foto
Just 4 Kids Doar 4 Kids
Send A Gospel Greeting E-Card Trimite un Evanghelia Felicitare E-card
Whose looking at our Web site Cui se uită la web site-ul nostru
My Facebook Meu Facebook
Sign or view Our Guest Book Înregistraţi-vă sau pentru a vizualiza noastre Cartea de oaspeti


Total Abortion's in the Entire World this millennium Total Avortul în întreaga lume acest mileniu


Abortion Counter from www.1way2God.net Avortul Counter din www.1way2God.net

" There are six things the LORD hates, "Exista sase lucruri uraste Domnul,
seven that are detestable to him: şapte care sunt detestabil să-l:
haughty eyes, a lying tongue , ochii arogant, o limbă minciuna,
Hands that shed innocent Blood, Mâini care vărsat sânge nevinovat,
a heart that devises wicked schemes, o inimă care elaborează scheme de rău,
feet that are quick to rush into evil, picioarele, care sunt rapid pentru a grăbi în rău,
a false witness who pours out lies un martor fals, care spune minciuni
and a man who stirs up dissension among brothers." şi un om care stârneşte vrajbă între fraţi. "
[Proverbs 6:16-19] [Proverbe 6:16-19]


Pray for the peace of Jerusalem: Rugaţi-vă pentru pacea Ierusalimului:
they shall prosper that love thee. acestea trebuie să prospere că te iubesc.
Psalm 122:6 Psalmul 122:6


Hosted By Găzduit de
The Gra c eNe t Gra c ene t


Welcome Bun venit
I have no doubt that there are many people who will visit our web site who are not washed by the blood of Jesus s, Nu am nici o îndoială că există mulţi oameni care vor vizita site-ul nostru, care nu sunt spălate prin sângele lui Isus e,
who have not been saved by grace alone, through faith alone, in Jesus Christ alone. care nu au fost salvate prin har, numai prin credinţă, în Iisus Hristos.
(Ephesians 2:8-10, (Romans 4:1-9). (Efeseni 2:8-10, (Romani 4:1-9).
To you, I would once again plead, let go of any notion Pentru tine, aş invoca încă o dată, drumul de orice noţiune
that man can or must do some good work to save himself. That work has been done by Jesus on the cross. că omul poate sau trebuie să facă ceva de lucru bine să se salveze. Acest lucru a fost făcut de Isus pe cruce.
To be saved from damnation and hell, one must repent and believe the gospel (Mark 1:15) Pentru a fi salvat de la damnare şi iad, trebuie să se pocăiască şi credeţi în Evanghelie (Marcu 1:15)
and call upon the name of the Lord for salvation şi chema numele Domnului pentru mântuirea
(Romans 10:13). (Romani 10:13). Without a spiritual rebirth Fără o renaştere spirituală
one cannot become a child of God. nimeni nu poate deveni un copil al lui Dumnezeu.
(John 3:1-15) (2 Corinthians 5:17), (Ioan 3:1-15) (2 Corinteni 5:17),

It is God who grants salvation; man cannot simply demand it any more than he can earn it. Este Dumnezeu, care acordă mântuire; omul nu poate cere pur şi simplu mai mult decât el poate câştiga.
Unless one humbles himself before the throne of God with a repentant heart and a desire to follow Jesus, Excepţia cazului în care el însuşi o umileşte în faţa tronului lui Dumnezeu cu o inima se pocăieşte şi dorinţa de a urma pe Isus,
that new birth will not take place. că naşterea din nou nu va avea loc. When He was on this earth, Jesus called his disciples by saying,"Follow me." Când El a fost pe acest pământ, Isus a chemat pe ucenicii săi, spunând: "Urmează-mă".
Nothing has changed. Nimic nu sa schimbat. If you would have eternal life with Christ, you must be willing to follow Him now. Dacă doriţi să aibă viaţa veşnică cu Hristos, trebuie să fie dispuşi să-L urmeze acum. I hope and pray that you will consider this and that you will turn your life over to Jesus and become a new creature" in Christ. Sper şi mă rog ca va lua în considerare acest lucru şi pe care le va transforma viata ta pe la Isus şi să devină o făptură nouă "în Hristos.
(2 Corinthians 5:17). (2 Corinteni 5:17).

So consider carefully the decision you will make today, Deci, ia în considerare cu atenţie decizia va face astăzi,
It will have eternal consequences. Aceasta va avea consecinţe eterne.  
God bless you. Dumnezeu să vă binecuvânteze.
Ed & Gloria Fast Ed si Gloria rapide

Form Object Formular de obiect